Menu

Який телефон обрати на подарунок?

02.08.2020
186
0
    — Хо­ча ми од­ру­жен­ні вже май­же 30 ро­ків, але ви­рі­шив для сво­єї дру­жи­ни зро­би­ти сюр­приз, — роз­по­вів 53-річ­ний Во­ло­ди­мир. — Хо­чу прид­ба­ти но­вий те­ле­фон. Моя ко­ха­на ша­ну­валь­ни­ця мар­ки «Сам­сунг», то­му під­би­раю мо­дель цього брен­ду.

Чо­ло­ві­ко­ві по­ра­ди­ли, який най­кра­щий ва­рі­ант у спів­відно­шен­ні ці­на якість по­да­ру­ва­ти — це Samsung Galaxy A51.

    — По-пер­ше, но­ва мо­дель на ук­ра­їнсь­ко­му рин­ку. Звер­ніть ува­гу на дис­плеї є от­вір під фрон­таль­ну ка­ме­ру за­мість кап­ле­вид­но­го ви­рі­зу. По-дру­ге, те­ле­фон об­ладна­ний чо­тир­ма ка­ме­ра­ми: ок­ре­мий ши­ро­кут­ний мо­дуль та для мак­розйом­ки. По-тре­тє, те­ле­фон ро­бить гар­ні знім­ки вно­чі, — по­яс­нив чо­ло­ві­ку про­да­вець­-кон­суль­тант.

Ці­на на та­ку мо­дель в ме­жах від 8 до май­же 10 ти­сяч гри­вень.

    — Зви­чай­но, став шу­ка­ти від­гу­ки про Samsung Galaxy A51 в ін­терне­ті, — до­дав пан Во­ло­ди­мир. — Звер­тав ува­гу на жі­но­чі від­гу­ки. Чо­ло­ві­ки, зро­зу­мі­ло, їм важ­ли­ві тех­нічні ха­рак­те­рис­ти­ки, а дів­ча­та звер­та­ють ува­гу на кра­су мо­де­лі та якість фо­тог­ра­фій. Знаю, нас­кіль­ки мо­їй дру­жи­ні по­до­ба­єть­ся ро­би­ти фо­тоз­німки донь­ки, внуч­ки, бу­ва­ючи на різ­них за­хо­дах. Жін­ки ду­же схваль­но від­гу­ку­ють­ся про цей смар­тфон. Для ме­не ви­рі­шаль­ну роль зіг­рав ко­мен­тар од­ні­єї па­нян­ки: «Гар­ний ди­зайн, ду­же яс­кра­вий дис­плей, від­мінна ка­ме­ра. Клас­ний те­ле­фон. Ме­ні все по­до­ба­єть­ся. Спа­си­бі, ми­ло­му за по­да­ру­нок».

Ос­кіль­ки, пан Во­ло­ди­мир взяв­ся за по­шук по­да­рун­ка заз­да­ле­гідь, у нього є мож­ли­вість ку­пи­ти те­ле­фон в ін­тернет-ма­га­зи­нах, де ці­ни заз­ви­чай де­що ниж­чі, ніж у тор­го­вель­них ме­ре­жах в ма­лень­ких міс­тах.

    — Вже зро­бив за­мов­лення і че­каю на по­сил­ку, — пох­ва­лив­ся чо­ло­вік. — Маю час не прос­то по­да­ру­ва­ти те­ле­фон, а ще свят­ко­во офор­ми­ти. Цим ду­же при­єм­но зди­вую дру­жи­ну. На жаль, про­тя­гом спіль­но­го жит­тя зрід­ка ра­ду­вав її, але кра­ще піз­ні­ше, ніж ні­ко­ли.

Са­ме за кіль­ка тиж­нів до Дня за­ко­ха­них час по­ду­ма­ти про по­да­рун­ки. Не зна­єте, що по­да­ру­ва­ти, за­пи­тай­те, про­во­дя­чи та­єм­не роз­слі­ду­ван­ня ба­жань ко­ха­них.
Залиш коментар

Зайдіть на сайт

Нема фото

Категорії