Menu

До священника московського патріархату прийшла СБУ

19.03.2023
222
0

Служ­ба без­пе­ки зіб­ра­ла до­ка­зо­ву ба­зу сто­сов­но нас­то­яте­ля Хрес­то-Воз­дви­женсь­ко­го ка­фед­раль­но­го со­бо­ру в Уж­го­ро­ді, який при­чет­ний до роз­па­лю­ван­ня ре­лі­гій­ної не­на­вис­ті.

У груд­ні ми­ну­ло­го ро­ку він не­од­но­ра­зо­во пуб­лічно об­ра­жав ре­лі­гій­ні по­чут­тя ук­ра­їн­ців, які ви­яви­ли ба­жан­ня свят­ку­ва­ти Різ­дво 25 груд­ня.

Спів­ро­біт­ни­ки СБУ за­до­ку­мен­ту­ва­ли по­над 7 епі­зо­дів, ко­ли свя­щен­ник при­ни­жу­вав ре­лі­гій­ні по­чут­тя гро­ма­дян ін­ших кон­фе­сій та на­ма­гав­ся сфор­му­ва­ти во­ро­жі нас­трої до них.

Іні­ційова­на Служ­бою без­пе­ки су­до­во-лін­гвіс­тична ек­спер­ти­за під­твер­ди­ла зло­чин­ні дії нас­то­яте­ля хра­му.

На під­ста­ві зіб­ра­них до­ка­зів фі­гу­ран­ту по­ві­дом­ле­но про пі­доз­ру за ч. 1 ст. 161 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни (по­ру­шен­ня рів­ноправ­ності гро­ма­дян за­леж­но від їх ра­со­вої, на­ці­ональ­ної, ре­гі­ональ­ної на­леж­ності, ре­лі­гій­них пе­ре­ко­нань та за ін­ши­ми оз­на­ка­ми).

Ви­рі­шу­єть­ся пи­тан­ня що­до об­рання мі­ри за­по­біж­но­го за­хо­ду. Три­ває роз­слі­ду­ван­ня для вста­нов­лення всіх об­ста­вин зло­чи­ну.

На­го­ло­шу­ємо, що у сво­їй ді­яль­нос­ті СБУ дот­ри­му­єть­ся прин­ци­пу не­упе­ред­же­нос­ті до ді­яль­нос­ті будь­-якої ре­лі­гій­ної кон­фе­сії та по­ва­жає пра­во кож­но­го гро­ма­дя­ни­на на сво­бо­ду сві­тог­ля­ду і ві­рос­по­ві­дан­ня, як це виз­на­че­но Кон­сти­ту­ці­єю Ук­ра­їни.

Ше­пе­тів­ка   Дош­ка ого­ло­шень   Міс­це­ва рек­ла­ма

За­хо­ди з вик­риття пра­во­по­ру­шен­ня про­во­ди­ли спів­ро­біт­ни­ки Служ­би без­пе­ки За­кар­патсь­кої об­ласті спіль­но з На­ці­ональ­ною по­лі­ці­єю за про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва об­ласної про­ку­ра­ту­ри.

Залиш коментар

Зайдіть на сайт

Нема фото