Menu

Яка чудо-техніка порадує господинь?

02.08.2020
362
0
А ще пот­ре­бу­ють ува­ги ді­ти та чо­ло­вік. Та й жін­ці пот­рібно від­по­чи­ти.

Зви­чай­но, у сьогод­нішніх жі­нок є тех­нічні по­міч­ни­ки.

    — Я зав­жди ка­жу, що моя най­кра­ща под­ру­га — праль­на ма­ши­на ав­то­мат, — зіз­на­єть­ся 60-річ­на Оле­на Пет­рівна. — Пам’ятаю, як від­ні­ку­ва­ла­ся від сво­єї пер­шої ма­ши­ни. 20 ро­ків то­му не ду­ма­ла, що так гар­но пра­ти бі­лиз­ну во­на не змо­же. Чо­ло­вік на­по­ліг, щоб ку­пи­ти. І з то­го ча­су за­бу­ла, як це пра­ти вруч­ну. Ко­ли ста­ра вий­шла із ла­ду, вже на дру­гий день бу­ла в ма­га­зи­ні і прид­ба­ла но­ву, вже більш су­час­ну, із біль­шою кіль­кіс­тю оп­цій.

Як­що праль­на ма­шин­ка ав­то­мат є май­же у кож­ній до­мів­ці, то ро­бот-пи­ло­сос ще в ди­ко­вин­ку.

    — Прид­бав ма­мі у по­да­ру­нок та­кий прис­трій, — роз­по­ві­да­єть­ся 45-річ­ний Юрій. — Ма­ма від­ра­зу не оці­ни­ла, що та­кий ма­лень­кий при­лад мо­же приб­ра­ти у бу­дин­ку. У ма­ми хво­ра спи­на, а ро­бот сут­тє­во спрос­тив при­би­ран­ня. Все від­бу­ва­єть­ся як у рек­ла­мі: ма­ма ди­вить­ся се­рі­ал, а тех­ні­ка пра­цює.

Са­ме про та­кий аг­ре­гат мріє 27-річ­на Те­тя­на:

    — Не­за­ба­ром пе­ре­би­ра­ємо­ся у но­ве по­меш­кання. Ро­бот-пи­ло­сос ста­не гар­ним по­да­рун­ком на но­во­сіл­ля, бо маю ма­лень­ку ди­ти­ну, чис­то­ту в до­мі під­три­му­ва­ти склад­но. Пі­де­мо на про­гу­лян­ку, а в цей час ро­бот все при­бе­ре.

Нах­ва­лю­ють де­вайс ті, хто вже ко­рис­ту­єть­ся.

    — Най­улюб­ле­ні­ша по­бу­то­ва тех­ні­ка, — роз­по­ві­дає 35-річ­на Ма­ри­на. — Маю со­ба­ку та ко­та, то­му поз­бу­ти­ся шер­сті від них на ки­ли­мах над­зви­чай­но склад­но. Ро­бот-пи­ло­сос справ­ля­єть­ся із цим зав­данням за 40 хви­лин. За­га­лом спо­до­ба­ло­ся, що пи­ло­сос мо­же ро­би­ти і су­хе, і во­ло­ге при­би­ран­ня. Май­же щод­ня йому зна­хо­дить­ся ро­бо­та. Отож, ні ра­зу не пош­ко­ду­ва­ла, що вит­ра­ти­ла кош­ти на та­ку річ.

До то­го ж, не­за­ба­ром Чор­на п’ят­ни­ця, а ще но­во­річ­ні ак­ції, то­му ро­бот-пи­ло­сос ста­не гар­ним по­да­рун­ком для жі­нок різ­но­го ві­ку.
Залиш коментар

Зайдіть на сайт

Нема фото

Категорії

Дім [995]
Сім’я [314]
Здоров’я [1374]
Краса [1084]
Мода [141]
Відпочинок [143]
Бізнес [664]
Техно [224]
Дача [1110]
Інше [966]