Menu

Як робити покупки онлайн і що для цього потрібно

02.08.2020
332
0
дає дос­туп до ти­сяч ві­де­оро­ли­ків, філь­мів, му­зич­них ком­по­зи­цій, книг, ста­тей для нав­чання та роз­ва­ги. Які мож­на прид­ба­ти, си­дя­чи за комп’юте­ром і не за­ли­ша­ючи сво­єї квар­ти­ри.

Що та­ке ін­тернет-ма­га­зин

Ко­ли ми при­хо­ди­мо в зви­чай­ну тор­го­ву точ­ку, то пе­ред на­ми зна­хо­дять­ся то­ва­ри, на які мож­на по­ди­ви­ти­ся, по­ма­ца­ти їх і пок­ласти в до сво­го ко­ши­ка. Та­кож в за­лі є про­дав­ці, кон­суль­тан­ти, ка­си­ри. Ми ви­би­ра­ємо пот­рібні нам про­дук­ти, під­хо­ди­мо до ка­си, оп­ла­чу­ємо по­куп­ку і за­до­во­ле­ні йде­мо до­до­му.

Юри­дич­но ма­га­зин — це під­при­ємс­тво або ін­ди­ві­ду­аль­ний під­при­ємець, який здій­снює тор­го­вель­ну ді­яль­ність, от­ри­мує при­бу­ток, пла­тить по­дат­ки.

Ін­тернет-ма­га­зин — це сайт, на яко­му є:
  •     фотографії товарів;
  •     опис і технічні характеристики;
  •     можливість придбати запропоновані пропозиції;
  •     телефон та інші координати для зв’язку з продавцем;
  •     умови доставки та повернення.

Як і зви­чай­ний ма­га­зин, тор­го­вий май­дан­чик в Ін­терне­ті на­ле­жить яко­мусь під­при­ємс­тву або ін­ди­ві­ду­аль­но­му під­при­єм­цю. Його рек­ві­зи­ти заз­ви­чай та­кож при­сут­ні на сай­ті.

Ви­би­ра­ємо ма­га­зин або тор­го­вель­ний май­дан­чик

На сай­тах ви смі­ли­во мо­же­те ро­би­ти по­куп­ки, не по­бо­юючись об­ма­ну. Ре­ко­мен­да­ції що­до ви­бо­ру ін­тернет-ма­га­зи­ну нас­тупні:

    заздалегідь визначтеся з товаром, який шукаєте;
    попросіть рекомендацію у друзів, знайомих, родичів, дізнайтеся, де вони найчастіше замовляють подібні речі;
    якщо самостійно знайшли веб-ресурс в мережі, прочитайте відгуки про нього на інших сторонніх ресурсах. Для цього
    відкрийте сторінку Гугл або Яндекс і в пошуковий рядок введіть назву магазину, слово «відгуки» і знайдіть коментарі людей;
    звертайте увагу на умови доставки, оплати та повернення товару, а також на контактні дані. Зазвичай вся ця інформація є у відкритому доступі на сайті продавця. Якщо її немає, уточніть ці питання у консультанта.

Як зро­би­ти за­мов­лення

Най­по­пу­ляр­ні­ші то­ва­ри, які лю­ди ку­пу­ють в Ін­терне­ті, — це одяг, взут­тя, елек­тро­ні­ка та по­бу­то­ва тех­ні­ка, а та­кож всі­ля­кі по­да­рун­ки.

Зви­чай­но, ме­ню у всіх сай­тів від­різня­ють­ся, і до­ве­деть­ся роз­би­ра­ти­ся з кож­ним з них ін­ди­ві­ду­аль­но, але заз­ви­чай там все прос­то і зро­зу­мі­ло. А як­що не­має ба­жан­ня блу­ка­ти по за­кут­ках роз­ді­лів і під­розді­лів, ско­рис­тай­те­ся по­шу­ком і прос­то на­пи­шіть наз­ву то­го, що вам пот­рібно.

Піс­ля цього пе­ред ва­ми від­кри­єть­ся вік­но з пе­ре­лі­ком мо­де­лей. Ви­би­ра­ємо від­по­від­ну за зов­нішнім виг­ля­дом і ці­ною, чи­та­ємо опис, від­гу­ки, ди­ви­мо­ся, чи є пот­рібний нам роз­мір, і від­прав­ля­ємо то­вар в ко­шик.

Оп­ла­та бан­ківсь­кою кар­ткою

Як­що ви оп­ла­чу­єте по­куп­ки бан­ківсь­кою кар­тою, то заз­ви­чай сис­те­ма пе­реп­ра­вить вас на сайт бан­ку для під­тверджен­ня пла­те­жу. Будь­те уваж­ні і все ре­тель­но пе­ре­ві­ряй­те, ко­ли ро­би­те по­куп­ку в но­во­му для вас ма­га­зи­ні.
Залиш коментар

Зайдіть на сайт

Нема фото

Категорії

Дім [995]
Сім’я [314]
Здоров’я [1374]
Краса [1084]
Мода [141]
Відпочинок [143]
Бізнес [664]
Техно [224]
Дача [1110]
Інше [966]