Menu

На Хмельниччині засудили душогуба, який тримав тіло жертви у мішку

24.03.2023
166
0
51-річ­но­го хмель­ни­ча­ни­на суд виз­нав вин­ним у вчи­нен­ні зло­чи­ну, пе­ред­ба­че­но­го ч. 2 ст. 121 (Умис­не тяж­ке ті­лес­не уш­коджен­ня, що приз­ве­ло до смер­ті по­тер­пі­ло­го) Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни і виз­на­чив йому мак­си­маль­не по­ка­ран­ня, пе­ред­ба­че­не ці­єю стат­тею, — 10 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі.

Став­ся зло­чин у 2021 ро­ці. По­ві­дом­лення до по­лі­ції на­дій­шло в обід­ню по­ру 24 лис­то­па­да. Зіз­на­ти­ся пра­во­охо­рон­цям пі­доз­рю­ва­но­го вмо­вив його бать­ко, який пер­шим діз­нався про те, що ста­ло­ся.

За вка­за­ною ад­ре­сою на прос­пект Ми­ру од­ра­зу ви­їха­ла слід­чо-опе­ра­тив­на гру­па Хмель­ницько­го район­но­го уп­равлін­ня по­лі­ції. У квар­ти­рі пі­доз­рю­ва­но­го пра­во­охо­рон­ці ви­яви­ли мі­шок, в яко­му зна­хо­ди­лось ті­ло його спів­мешкан­ки з чис­ленни­ми ті­лес­ни­ми уш­коджен­ня­ми. За вис­новка­ми ек­спер­та, за­ги­ну­ла жін­ка приб­лизно за тиж­день до то­го.

Як з’ясу­ва­ли пра­во­охо­рон­ці, під час спіль­но­го роз­пи­ван­ня спир­тно­го і вжи­ван­ня нар­ко­ти­ків між спів­мешкан­ця­ми ви­ник­ла су­пе­реч­ка, в хо­ді якої зат­ри­ма­ний силь­но по­бив по­тер­пі­лу та на­ніс їй чис­ленні уда­ри но­жем. А ко­ли по­ба­чив, що во­на по­мер­ла, за­хо­вав ті­ло в мі­шок і щіль­но за­мо­тав скот­чем.

Біль­ше тиж­ня чо­ло­вік при­хо­ву­вав зло­чин. Свої дії по­яс­нив тим, що вже пе­ре­бу­вав на умов­но­му за на­не­сен­ня ті­лес­них уш­коджень і бо­яв­ся ре­аль­но­го ув’яз­нення.

То­ді чо­ло­ві­ка зат­ри­ма­ли в по­ряд­ку ст. 208 Кри­мі­наль­но­го про­це­су­аль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни. Зго­дом слід­чі рай­уп­равлін­ня пе­ре­да­ли ма­те­рі­али до су­ду, який виз­нав злов­мисни­ка вин­ним у на­не­сен­ні тяж­ких ті­лес­них уш­коджень, що приз­ве­ли до смер­ті, і за­су­див його до 10 ро­ків ув’яз­нення.
Залиш коментар

Зайдіть на сайт

Нема фото