Menu

Комп’ютер провокує хворобу «сухого ока»

02.08.2020
206
0
Це мо­же приз­вести та­кож до хво­ро­би «су­хо­го ока». Про це й­деться на сай­ті МОЗ.

Про про­яви та про­фі­лак­ти­ку хво­ро­би «су­хо­го ока» роз­по­ві­ла ек­спертка МОЗ Ук­ра­їни за нап­ря­мом «Оф­таль­мо­ло­гія» Ок­са­на Ві­товсь­ка.

Хво­ро­ба су­хо­го ока — або су­хий ке­ра­то­кон’юн­кти­віт — це ба­га­то­фак­торне (тоб­то не іс­нує од­ні­єї при­чи­ни) зах­во­рю­ван­ня, при яко­му по­ру­шен­ня ста­біль­нос­ті сліз­ної плів­ки, за­па­лен­ня та ура­жен­ня оч­ної по­вер­хні ве­де до дис­комфор­ту та зни­жен­ня зо­ру.

Во­но ви­ни­кає че­рез не­дос­татнє ви­роб­лення сльози (во­до­де­фі­цит­на фор­ма) або ж змі­ною її скла­ду (пов’яза­на з по­ру­шен­ням лі­під­но­го ша­ру). Че­рез це сльоза не мо­же ви­ко­ну­ва­ти свої фун­кції (сліз­на плів­ка або швид­ко ви­па­ро­ву­єть­ся, або пе­ред­часно руй­ну­єть­ся). Су­хе око знач­но по­гір­шує якість жит­тя па­ці­єн­тів.

По­ши­ре­ність хво­ро­би «су­хо­го ока» се­ред на­се­лен­ня ко­ли­ва­єть­ся від 14 % до 35 %. Ра­ні­ше вва­жа­ли, що ця хво­ро­ба пе­ре­важ­но ура­жує жі­нок у ві­ці 50 ро­ків. Од­нак ос­танні дос­ліджен­ня, які про­ве­ли в Ки­таї та Япо­нії, про­де­монс­тру­ва­ли, що ця хво­ро­ба се­ред сту­ден­тів зус­трі­ча­єть­ся час­ті­ше, ніж за­га­лом в по­пу­ля­ції.

При­чи­ни:
 •     зменшення частоти моргань під час роботи за комп’ютером;
 •     гормональні порушення;
 •     блефарити;
 •     тривале застосування певних препаратів (я місцево, так і системно);
 •     тривале користування контактними лінзами;
 •     запальні захворювання;
 •     аутоімунні захворювання (ревматичні);
 •     загальні інфекції;
 •     травми ока.

Оз­на­ки:
 •     відчуття стороннього тіла в оці;
 •     подразнення та почервоніння очей;
 •     сльозотеча;
 •     світлобоязнь;
 •     періодичне «затуманення зору»;
 •     чутливість до вітру, холоду.

Про­фі­лак­ти­ка

Щоб три­ма­ти ваш зір в нор­мі пов­но­цін­но хар­чуй­тесь, слід­куй­те за ва­гою, за­лиш­те шкід­ли­ві звич­ки, та хо­діть на про­гу­лян­ки.

Не вар­то за­бу­ва­ти та­кож про впра­ви для очей, які мож­на ро­би­ти в про­між­ках між ро­бо­тою за комп’юте­ром. Про­те на­га­ду­ємо, що во­ни не до­по­ма­га­ють при по­ру­шен­нях реф­ракції.

Для ді­аг­ности­ки во­до­де­фі­цит­ної фор­ми «су­хо­го ока» (нап­риклад, при син­дро­мі Шег­ре­на) ви­ко­рис­то­ву­ють тест Шир­ме­ра. Під час про­би зас­то­со­ву­ють смуж­ки пев­но­го роз­мі­ру з філь­тру­валь­но­го па­пе­ру. Їх зак­ла­да­ють в мі­шок нижньої по­ві­ки на де­кіль­ка хви­лин.

Од­нак, сьогод­ні у сві­ті стрім­ко роз­ви­ва­ють­ся ін­ші тех­но­ло­гії.

В Ук­ра­їні з’яви­лись при­ла­ди, які доз­во­ля­ють без­контак­тно виз­на­чи­ти ос­новні по­каз­ни­ки, що змі­ню­ють­ся в ра­зі хво­ро­би, та вста­но­ви­ти при­чи­ну (де­фі­цит ви­роб­лення сльози чи по­ру­шен­ня ви­па­ро­ву­ван­ня).

Про­те жо­ден ді­аг­ностич­ний тест не є уні­вер­саль­ним. По­чер­во­нін­ня та свер­біж мо­жуть та­кож бу­ти сим­пто­ма­ми ін­ших зах­во­рю­вань очей: кон’юн­кти­ві­ту, епіс­кле­ри­ту чи бле­фа­ри­ту, то­му як­що ж у вас є проб­ле­ми з зо­ром — звер­ніть­ся до фа­хів­ця. Не лі­куй­те його са­мос­тій­но з до­по­мо­гою вправ чи кра­пель для очей.

Хво­ро­ба су­хо­го ока — це лі­карсь­ка проб­ле­ма, яка пот­ре­бує ква­лі­фі­ко­ва­ної до­по­мо­ги.
Залиш коментар

Зайдіть на сайт

Нема фото

Категорії