Menu

Які працівники найбільш затребувані

02.08.2020
345
0
Най­більшим по­пи­том се­ред ро­бо­то­дав­ців ко­рис­ту­ють­ся спе­ці­аліс­ти з дос­ві­дом від 1 до 3 ро­ків. На них у се­ре­ди­ні квіт­ня бу­ло роз­ра­хо­ва­но 49 % про­по­зи­цій про ро­бо­ту. Як­що є дос­від ке­ру­ван­ня ав­то­мо­бі­лем, як ва­рі­ант, мож­на влаш­ту­ва­ти­ся на ра­бо­ту в Болт так­сі. Але є ва­рі­ан­ти і для но­вач­ків. Во­ни дру­гі за по­пу­ляр­ністю, і більш ніж у чвер­ті ва­кан­сій (28 %) ро­бо­то­дав­ці дек­ла­ру­ва­ли го­тов­ність най­ня­ти спів­ро­біт­ни­ка без дос­ві­ду. Ким же мо­же влаш­ту­ва­тись пра­цю­ва­ти кан­ди­дат-по­чат­кі­вець або та­кий, який на­ра­зі зму­ше­ний змі­ни­ти свою про­фе­сію діз­на­ва­лись ек­спер­ти.

Про­дав­цем

Ця про­фе­сія, по-пер­ше, до­сить від­кри­та для но­вач­ків. А по-дру­ге, доз­во­ляє виб­ра­ти ту спе­ці­алі­за­цію, яка вам біль­ше до ду­ші. Так, мож­на зай­ма­тись ре­алі­за­ці­єю тех­ні­ки, ко­мусь бу­де біль­ше до впо­до­би про­даж кос­ме­ти­ки та пар­фу­ме­рії, а хтось від­дасть пе­ре­ва­гу про­до­воль­чо­му ма­га­зи­ну. У та­ких ва­кан­сі­ях ви­мог що­до дос­ві­ду ро­бо­ти час­то не ви­су­ва­ють. Про­те ро­бо­то­дав­ці на­го­ло­шу­ють, що хо­ті­ли б ба­чи­ти в ко­лек­ти­ві ко­му­ні­ка­бель­них, гра­мот­них, так­товних, пун­кту­аль­них та від­по­ві­даль­них пра­ців­ни­ків, які мо­жуть пра­цю­ва­ти в ко­ман­ді та на­ці­ле­ні на ре­зуль­тат.

Опе­ра­то­ром call-цен­тру

Гру­бо ка­жу­чи, ва­кан­сії для опе­ра­то­рів call-цен­трів мож­на роз­ді­ли­ли на дві ка­те­го­рії: з ви­хід­ни­ми дзвін­ка­ми і без. У пер­шо­му ви­пад­ку мо­ва йде біль­ше про про­даж про­дук­тів та пос­луг ро­бо­то­дав­ця. У дру­го­му ж — спів­ро­біт­ник має від­по­ві­да­ти на вхід­ні дзвін­ки, кон­суль­ту­ва­ти клі­єн­тів, до­по­ма­га­ти ви­рі­ши­ти їх проб­ле­му та фік­су­ва­ти та­кі звер­нення. Обид­ва ва­рі­ан­ти ма­ють як свої пе­ре­ва­ги, так і під­водні ка­ме­ні. І ви­бір ціл­ком за­ле­жить від ва­ших осо­бис­тих впо­до­бань.

Спе­ці­аліс­том служ­би під­трим­ки клі­єн­тів в IT-ком­па­нії

Зви­чай­но, що ця по­са­да за сво­їми фун­кці­ональ­ни­ми обов’яз­ка­ми ду­же пе­рек­ли­ка­єть­ся з пе­редньою — опе­ра­то­ром call-цен­тру. Ми ви­ді­ли­ли її ок­ре­мо з двох при­чин. По-пер­ше, у та­ких ва­кан­сі­ях, ок­рім тра­ди­цій­них ко­му­ні­ка­бель­нос­ті, доб­ро­зич­ли­вос­ті та гра­мот­ності, ви­ма­га­ють во­ло­дін­ня іно­зем­ною мо­вою як мі­ні­мум на рів­ні upper-intermediate. Ок­рім ан­гло­мов­них кан­ди­да­тів, ва­рі­ан­ти пра­цев­лашту­ван­ня є для знав­ців іта­лій­ської, поль­ської, пор­ту­галь­ської мов то­що. По-дру­ге, та­ка ро­бо­та від­кри­ває шир­ші кар’єр­ні го­ри­зон­ти. Ад­же в ба­гатьох IT-ком­па­ні­ях ді­ють прог­ра­ми про­фе­сій­но­го роз­витку спів­ро­біт­ни­ків. То­му, як­що ви хо­ті­ли «увій­ти в IT», то по­са­да спе­ці­аліс­та служ­би під­трим­ки — ду­же не­по­га­ний ва­рі­ант для цього.

Пра­ців­ни­ком скла­ду чи сфе­ри ло­гіс­ти­ки

Cпів­ро­біт­ни­ки ло­гіс­ти­ки та складсь­кі пра­ців­ни­ки — се­ред най­менш ураз­ли­вих про­фе­сій в умо­вах ка­ран­тинних об­ме­жень. Ба біль­ше, із збіль­шен­ням по­пи­ту на дос­тавку, пот­ре­ба у та­ких спе­ці­аліс­тах тіль­ки зрос­ла. Є ва­рі­ан­ти пра­цев­лашту­ван­ня і для кан­ди­да­тів без дос­ві­ду: ек­спе­ди­то­ром, ван­тажни­ком або ме­нед­же­ром скла­ду. Пе­ре­ва­га­ми ста­нуть доб­ре роз­ви­не­ні ко­му­ні­ка­тив­ні на­вич­ки, пун­кту­аль­ність та уваж­ність.

Молодая мама из Днепра сделала свою семью миллионерами

Кон­суль­тан­том з бан­ківсь­ких пос­луг

Ця по­са­да та­кож близь­ка до спе­ці­аліс­тів з про­да­жів та спів­ро­біт­ни­ків служ­би під­трим­ки та пе­ред­ба­чає ви­ко­нан­ня пла­нів про­да­жів у пев­но­му сег­менті. Але у да­но­му ви­пад­ку мо­ва йде про спе­ці­алі­зо­ва­ні бан­ківсь­кі про­дук­ти — нап­риклад, про го­тів­ко­ве кре­ди­ту­ван­ня чи про про­да­жі ма­лим кор­по­ра­тив­ним клі­єн­там та мік­ро-біз­не­су. Це нак­ла­дає пев­ний від­би­ток на пе­ре­лік ви­мог, які ви­су­ва­ють по­тен­цій­ні ро­бо­то­дав­ців. Нап­риклад, во­ни бу­ли б ра­ді спів­ро­біт­ни­кам з ана­лі­тич­ним скла­дом ро­зу­му, з ви­щою чи не­за­кін­че­ною ви­щою ос­ві­тою за про­філь­ною спе­ці­аль­ніс­тю, ак­тивним та іні­ці­атив­ним. А ще та­кі ва­кан­сії да­ють всі пе­ре­ва­ги ро­бо­ти в бан­ку. Нап­риклад, ста­біль­ність, з якою час­то асо­ці­юють цю сфе­ру.
Залиш коментар

Зайдіть на сайт

Нема фото

Категорії

Дім [995]
Сім’я [314]
Здоров’я [1374]
Краса [1084]
Мода [141]
Відпочинок [143]
Бізнес [664]
Техно [224]
Дача [1110]
Інше [966]