Menu

Добрива для рослин своїми руками

02.08.2020
375
0
Щоб от­ри­ма­ти доб­ри­во, не обов’яз­ко­во його ку­пу­ва­ти. Мож­на пос­та­ви­ти на ді­лян­ці ма­лень­ку фаб­ри­ку з ви­роб­ниц­тва доб­рив з ком­посту https://nasha-stroyka.com.ua/sadovie-komposteri. Це доз­во­лить ма­ти під ру­кою не­об­хідні ре­чо­ви­ни для зба­га­чен­ня ґрун­ту по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми.

Що та­ке ком­постер

Ком­постер для са­ду — це кон­тей­нер з міц­но­го ма­те­рі­алу. Він зруч­ний і прак­тичний, а та­кож доз­во­ляє ство­рю­ва­ти еко­ло­гіч­но чис­тий ком­пост для рос­лин. Зав­дя­ки ком­посте­ру мож­на поз­бавля­ти­ся від ор­га­ніч­них від­хо­дів, пе­ре­роб­ля­ючи їх в ко­рис­ні доб­ри­ва. Лис­тя, за­лиш­ки їжі, ско­ше­на тра­ва, за­лиш­ки від ко­ре­неп­ло­дів — все це мож­на пе­ре­ро­би­ти за до­по­мо­гою ком­посте­ра.

Щоб прис­трій з ви­го­тов­лення ком­посту пра­цю­вав справ­но, не­об­хідно вра­хо­ву­ва­ти кіль­ка ас­пектів по його роз­та­шу­ван­ню на ді­лян­ці:

    встановлювати не близько до будівель, так як компостеру потрібен простір не менше одного метра;
    забезпечити тінь для запуску природного процесу переробки відходів;
    компостер повинен контактувати з ґрунтом, щоб комахи і хробаки могли допомагати в його переробці;
    забезпечити доступ повітря.

Пе­ре­ва­ги ком­посте­рів фір­ми Thermoquick

Ком­па­нія-ви­роб­ник ком­посте­рів Thermoquick вра­ху­ва­ла всі тон­ко­щі і спе­ци­фі­ку доз­рі­ван­ня доб­рив. Конс­трук­ція їх прис­тро­їв ду­же зруч­на і тех­нічно ви­ві­ре­на. Зав­дя­ки цьому ком­посте­ри про­да­ють­ся за низь­кою ці­ною і прос­ті в екс­плу­ата­ції. Ось ряд їх пе­ре­ваг:
  •     Легко встановити, так як не потрібно багато зусиль або спеціальних інструментів для монтажу. Досить мобільні.
  •     Матеріал — високоякісний пластик, що не піддає впливу сонячних променів, не втрачає своїх властивостей при перепадах температур.
  •     Органічні відходи завдяки аерації НЕ загнивають.
  •     Оснащені дверцятами, які міцно зафіксовані.
  •     Відсутній гнильний запах.
  •     Потрібна невелика ділянка, так що навіть на невеликій дачі знайдеться місце.
  •     Різний обсяг бака.

Як­що ви хо­че­те ро­би­ти доб­ри­ва на сво­їй ді­лян­ці са­мос­тій­но, то­ді вам вар­то вста­но­ви­ти дач­ний ком­постер. Він не зай­має ба­га­то міс­ця, на­дій­ний, не ви­ді­ляє неп­ри­єм­но­го за­па­ху і зруч­ний у ви­ко­рис­танні. У під­сумку ви от­ри­ма­єте еко­ло­гіч­но чис­тий ком­пост, який мож­на зас­то­со­ву­ва­ти для будь­-яких рос­лин на ва­шо­му го­ро­ді. Та­кий ком­постер до­по­мо­же ство­рю­ва­ти якіс­не ор­га­ніч­не доб­ри­во влас­ни­ми ру­ка­ми, а та­кож ви­рі­шить проб­ле­ми с ути­лі­за­ці­єю сміт­тя та від­хо­дів.
Залиш коментар

Зайдіть на сайт

Нема фото

Категорії

Дім [995]
Сім’я [314]
Здоров’я [1374]
Краса [1084]
Мода [141]
Відпочинок [143]
Бізнес [664]
Техно [224]
Дача [1110]
Інше [966]

Закарпаття